Sekretess

Denna integritetspolicy informerar dig om hur de personuppgifter som du tillhandahåller via denna webbplats samlas in, används och vidarebefordras. Vi rekommenderar att du noggrant läser alla detaljer i vår integritetspolicy innan du använder informationen på webbplatsen eller själv tillhandahåller personuppgifter via den här webbplatsen.

Denna webbplats omfattas av nederländsk lag och utvecklas och marknadsförs av Royal Boon Edam International B.V. (“Boon Edam”). Vi, Boon Edam, agerar som dataansvarig och har åtagit oss att noggrant behandla dina personuppgifter i enlighet med de krav som fastställs i tillämpliga (europeiska) lagar om dataskydd. Detta innebär bland annat att vi

 • i detalj beskriver vilka kategorier av personuppgifter vi samlar in och hur vi samlar in dem
 • tydligt redogör för i vilka syften och på vilka rättsliga grunder som vi behandlar dina personuppgifter
 • strävar efter att begränsa insamlingen av personuppgifter till enbart de som behövs i legitima syften
 • först inhämtar ditt medgivande till behandling av dina personuppgifter i de fall där ditt medgivande krävs
 • vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter, och kräver detsamma av parter som behandlar personuppgifter på uppdrag av oss
 • respekterar din rätt att begära granskning av dina personuppgifter och få dem korrigerade eller raderade, bland andra rättigheter du har enligt vad som beskrivs ytterligare nedan.

Observera att vi, och tredje part, också behandlar personuppgifter via användning av cookies och liknande tekniker på vår webbplats. För mer information om den här typen av informationsinsamling hänvisar vi till vår cookiepolicy.

Dessa policyer kan förändras över tid, så att de återspeglar vårt sätt att behandla dina personuppgifter. Vi rekommenderar att du kontrollerar båda policyer regelbundet, så att du får information om eventuella ändringar.

Denna integritetspolicy reviderades senast i juli 2018.

Huvudsakliga syften med att använda dina personuppgifter

Du kan förse oss med dina personuppgifter på flera olika sätt. Till exempel:

 • När du hör av dig till oss via ett kontaktformulär eller direkt via e-post används de personuppgifter som du tillhandahåller för att kommunicera med dig på ett personligt sätt, för att kunna besvara dina frågor, förfrågningar (för en offert) eller kommentarer som du kan ha.
 • När vi träffar ett avtal med dig används nödvändiga personuppgifter för att fullfölja avtalet och alla tjänster som är förknippade med detta.
 • Skicka uppdateringar (av blogg) eller annan kommersiell kommunikation, om du har gett ditt medgivande till detta.
 • Analysera statistik och optimera webbplatsen samt rapportera och mäta effekten av vår marknadsföring.
 • Göra interneterbjudandet mer intressanta för dig genom att visa annonser som passar dina intressen via flera plattformar för sociala medier såsom Facebook.
 • Skicka ut meddelanden om ändringar i våra policyer och andra (juridiska) dokument som kan vara av betydelse för dig.
 • Uppfylla juridiska skyldigheter.

De personuppgifter vi behandlar

Genom att använda vår webbplats och de tjänster vi erbjuder lämnar du vissa uppgifter hos oss, som kan innefatta personlig information. Vi lagrar och använder endast personuppgifter som tillhandahålls direkt av dig eller som uppenbart har lämnats till oss för behandling enligt ovan eller enligt vad som nämns när du förser oss med personuppgifter. Vi kommer inte att använda personuppgifterna i andra syften än de som uppgifterna ursprungligen samlades in för, såvida du inte har gett ditt medgivande till detta. Följande kategorier av personuppgifter kan behandlas av oss:

 • Person uppgifter (t.ex. kön, förnamn och efternamn, nationalitet och/eller språk, befattningsbeskrivning)
 • Kontaktinformation (t.ex. telefonnummer, e-postadress)
 • Företagsinformation (t.ex. företagets namn, företagets placering)
 • Annan information (t.ex. information du skriver i textfältet i formulär)

Rättsliga grunder för att behandla dina uppgifter

Vi behandlar endast dina personuppgifter om vi har en laglig rätt att göra det. Sådan rättslig grund för behandling av personuppgifter för ovanstående ändamål kan vara:

 • Du har gett oss tillåtelse att behandla dina personuppgifter (till exempel om du har prenumererat på våra blogguppdatereringar eller annan kommersiell kommunikation eller godkänt vår användning av cookies).
 • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig, eller för att förbereda ett avtal med dig på din begäran (till exempel om du begär en offert).
 • Behandlingen är nödvändig för andra legitima intressen från vår sida (vi använder bara denna grund om vi är säkra på att din integritet endast påverkas minimalt eller inte alls, till exempel när vi använder integritetsvänliga analysverktyg).
 • Behandlingen är nödvändig för att uppfylla en rättslig skyldighet (till exempel att vi enligt skattelagstiftningen måste lagra vissa kunddata).

Tredje parter som är involverade i behandlingen av dina personuppgifter

Vi kan dela dina personuppgifter med leverantörer av tredjepartstjänster (kallas ”behandlare") för att utföra vissa behandlingsuppgifter för vår räkning, till exempel parter som arbetar med hosting av våra webbtjänster. Observera att vi inte kommer att dela dina personuppgifter med tredje part och tillåta dem att använda uppgifterna i sina egna syften, såvida du inte har gett ditt uttryckliga medgivande till detta. Kategorierna av tredjepartsbehandlare är följande:

 • Hostingleverantörer;
 • Leverantörer av CRM-programvara;
 • Betrodda tredje parter eller underleverantörer som hjälper oss att driva vår webbplats eller vår verksamhet, eller tillhandahålla dig service.

Säkerhet

Vi skyddar dina personuppgifter med en rad säkerhetsåtgärder. Dessa kan inkludera användning av säkra registrerings- och kontaktformulär, kryptering av data och begränsad åtkomst till dina personuppgifter.

Boon Edam vidtar följande tekniska, fysiska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig destruktion eller oavsiktlig förlust, ändring, obehörig användning, obehörig ändring, spridning eller tillgång samt mot alla olagliga former av behandling.

Sekretess

All personal omfattas av full sekretess och alla underleverantörer och underbehandlare måste underteckna ett sekretessavtal om fullständig sekretess inte är en del av avtalet mellan parterna.

När behörig personal får tillgång till personuppgifter sker detta endast via en krypterad anslutning.

Insyn

Boon Edam håller dig hela tiden informerad om ändringar av processerna för att upprätthålla personuppgifternas integritet och säkerhet, inklusive rutiner och policyer. Du kan när som helst begära information om var och hur data lagras, skyddas och användas.

Övervakning

Boon Edam använder säkerhetsrapporter för att övervaka åtkomstmönster och för att identifiera och motverka potentiella hot på ett proaktivt sätt. Administrativa åtgärder, inklusive systemåtkomst, loggas i syfte att skapa en spårbarhet vid obehörig eller oavsiktlig ändring.

Systemets prestanda och tillgänglighet övervakas via både interna och externa tjänster.

Meddelande om överträdelser avseende personuppgifter

Om dina data utsätts för risk kommer Boon Edam att meddela dig och behöriga tillsynsmyndigheter om detta inom 72 timmar via ett e-postmeddelande med information om omfattningen av överträdelsen, data som påverkas, eventuell påverkan på tjänsten och Boon Edams handlingsplan för åtgärder för att säkra uppgifterna och begränsa eventuella negativ inverkan på berörda personer.

”Överträdelse avseende personuppgifter” definieras som en säkerhetsöverträdelse som leder till oavsiktlig eller olaglig destruktion, förlust, ändring, otillåten spridning av eller åtkomst till personuppgifter som har överförts, lagrats eller på annat sätt behandlats i samband med tillhandahållandet av tjänsten.

Lagringstid

Personuppgifter som samlas in kommer inte att lagras längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla de syften som anges i denna Integritetspolicy, såvida inte en längre lagringsperiod krävs och är försvarbar eller tillåten enligt lag.

Dina rättigheter

I syfte att skydda din integritet kan du när som helst begära åtkomst till dina personuppgifter och begära rättelse och/eller radering av dina uppgifter om de inte är korrekta eller om de är irrelevanta för angivna ändamål. I syfte att försäkra dig om dina personuppgifters säkerhet och integritet har du följande rättigheter:

 • Du har rätt att begära information om hur vi behandlar dina uppgifter och vårt syfte med att göra detta.
 • Du har rätt att begära åtkomst till de personuppgifter vi har.
 • Du har rätt att göra korrigeringar vilket innebär att du kan be oss att ändra dina personuppgifter om de inte är uppdaterade och/eller korrekta.
 • Du har rätt att återkalla ett medgivande som du tidigare har gett. Om du återkallar ditt medgivande betyder detta att vi måste avsluta behandlingen av de uppgifter som medgivandet gällde.
 • Du har rätt att motsätta dig behandlingen av dina personuppgifter i ett visst syfte.
 • Du har rätt att bli bortglömd, detta kallas även rätten till radering. Detta ger dig möjlighet att begära att vi raderar dina lagrade personuppgifter. Kom ihåg att vi i vissa fall inte kan uppfylla denna begäran, till exempel i fall där vi har juridisk skyldighet att behålla vissa uppgifter.

Du kan kontakta oss med ditt namn och din begäran för dessa ändamål. Vi kan be dig att identifiera dig för att vi ska kunna hantera denna begäran på ett lämpligt sätt. Du har emellertid rätt att lämna in ett klagomål till en dataskyddsmyndighet i den medlemsstat där du är bosatt. En översikt över alla nationella dataskyddsmyndigheter finns här.

Kontakt- och företagsuppgifter

Om du har några klagomål på vårt sätt att behandla dina personuppgifter vill vi att du hör av dig till oss. Om du har några frågor om integritet kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan, men även genom våra sociala mediekanaler.

Företagets namn: Royal Boon Edam International B.V.
Adress: Ambachtstraat 4, Edam, The Netherlands
E-postadress: info@boonedam.com
Telefon: +31 (0)299 38 08 08
Handelskammare: 37094070

Dataskyddsansvarig:

Namn: Daniëlle G. van Koert – Bakker MSc. CSCP
Funktion: Data Protection Officer (DPO)
Företag:  Royal Boon Edam International B.V.

© Royal Boon Edam International B.V.